แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
1 มีนาคม 2020

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562